2022.05 「I HOUSE」 がUENO JYUKEN2022-2023カタログに掲載されました。