2022.05 I HOUSE がUENO JYUKEN2022-2023カタログに掲載されました。